Programalama > PASCAL


Ort. 0
Puan ver:
(* declaration part of program *)
type
  nodeptr=^node;
  node=record
        info:integer;
        link:nodeptr;
        end;
var
  start:nodeptr;
  choice:integer;

(* creating the linked list *)
procedure creatlist (var start:nodeptr);
begin
   start:=nil;
   write('list is created');
end;

(* write any element of the list *)
procedure printlist(var start:nodeptr);
var
  ptr,p:nodeptr;
  begin
    ptr:=start;
    if start=nil then (*check list empyt or not*)
    begin
       write('list is empty.');
    end
    else
    begin
       while ptr <> nil do (* traversing and writing part*)
       begin
       p:=ptr;
       write(p^.info,' ');
       ptr:=p^.link;
       end;
    end;
  end;

procedure exit;(*end of the program *)
begin
   writeln('end of program');
   readln;
   halt;
end;(* search any element in the list *)
procedure searchlist(var start:nodeptr);
var
  item:integer;
  ptr,p:nodeptr;
begin
   writeln('enter the value to search in the list');
   readln(item);
   ptr:=start;
   if start = nil then  (* check the list empty or not*)
    writeln('list is empty')
   else
     begin
       while (ptr <> nil)and(ptr^.info <> item) do(* check end of list and value entered*)
       begin
          ptr:=ptr^.link;
       end;
       if ptr = nil then (*check traveller pointer*)
       writeln(item,'=was not found')
          else
            writeln(item,'=was found');
       end;
end;

(* insert new data to list *)
procedure addlist(var start:nodeptr);
var
  q,z:nodeptr;
  item:integer;
begin
   writeln;
   writeln('enter integer values until -99');
   repeat  (* loop for checking *)
   readln(item);
   if (start = nil) and (item <> -99) then  (* checking list is empty or not,and item *)
   begin
     new(q);       (*creat new node*)
     q^.info:=item;
     q^.link:=start;   (*new node become starting adress*)
     start:=q;
   end
   else
   begin
     z:=start;
     new(q);
     q^.info:=item;
     while z^.link<>nil do (*check until null*)
     begin
       z:=z^.link;
     end;
       if q^.info<>-99 then (*check item *)
       begin
          z^.link:=q;   (* adding to list*)
          q^.link:=nil;
       end;
   end;
   until item = -99;   
end;


(* delete any elemant in list*)
procedure deletelist(var start:nodeptr);
var
  ptr,temp:nodeptr;
  value:integer;
begin
   writeln('enter integer value to delete from the list');
   readln(value);
   ptr:=start;
   temp:=nil;
   if start=nil then (* check list empty or not*)
     writeln('list is empty you can not delete:',value)
   else
     begin
     if value=start^.info then  (* check if first node*)
     begin
       ptr:=start;
       start:=start^.link;
     end
     else
       begin
         temp:=start;
         while temp^.link^.info<> value do (*search rest of list*)
            temp:=temp^.link; (* delete ptr^.link *)
            ptr:=temp^.link;
            ptr^.link:=ptr^.link^.link

       end;
     writeln(value,': deleted from the list');
     dispose(ptr)(*delete*)
    end;
 end;

  (* main program *)
begin
   repeat
     writeln;
     writeln;
     writeln('MENU OF ASSIGNMENT # 1 ');
     writeln('------------------------');
     writeln;
     writeln('1.CREAT LIST');
     writeln('2.INSERTING TO LIST');
     writeln('3.PRINT LIST ');
     writeln('4.SEARCH IN LIST ');
     writeln('5.DELETE IN LIST ');
     writeln('6.EXIT ');
     writeln;
     writeln('choice:');
     readln(choice);
     case choice of
        1:   creatlist(start);
        2:   addlist(start);
        3:   printlist(start);
        4:   searchlist(start);
        5:   deletelist(start);
        6:   exit;
        end;
   until choice<>choice;
end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.