Programalama > DELPHI

Etiketler: roma, rakamı

Ort. 0
Puan ver:
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, dxCntner, dxEditor, dxExEdtr, dxEdLib;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Hesapla;
 private
  { Private declarations }
  girsay : Integer;
  modu : Integer;
  kalan : Integer;
  bolen : Integer;
  Sonuc : String;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Hesapla;
begin
 kalan := girsay mod bolen;
 modu := girsay div bolen;
 while modu > 0 do
 if bolen=1000 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'M';
 dec(modu) //modu := modu-1;
 end else
 if bolen=900 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'CM';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=500 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'D';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=400 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'CD';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=100 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'C';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=90 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'XC';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=50 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'L';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=40 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'XL';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=10 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'X';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=9 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'IX';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=5 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'V';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=4 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'IV';
 dec(modu)
 end else
 if bolen=1 then
 begin
 Sonuc := Sonuc+'I';
 dec(modu)
 end;
 case bolen of
 1  : bolen := 0;
 4  : bolen := 1;
 5  : bolen := 4;
 9  : bolen := 5;
 10 : bolen := 9;
 40 : bolen := 10;
 50 : bolen := 40;
 90 : bolen := 50;
 100 : bolen := 90;
 400 : bolen := 100;
 500 : bolen := 400;
 900 : bolen := 500;
 1000: bolen := 900;
 end;
 girsay := kalan;
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Sonuc := '';
bolen := 1000;
girsay :=StrToInt(Trim(Edit1.Text));
 while bolen > 0 do
 Hesapla;
 Label1.Caption :=Sonuc;
 Edit1.SetFocus;
end;

end.;

adilb
adilbicer@gmail.com


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.