Programalama > DELPHI

Etiketler: open, source, olitemform

Ort. 0
Puan ver:
unit OLItemForm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 Buttons, ExtCtrls, StdCtrls,Outlook, ExtDlgs;

type
 TItemForm = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Label1: TLabel;
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  ListBox1: TListBox;
  Edit2: TEdit;
  Label2: TLabel;
  SpeedButton2: TSpeedButton;
  ListBox2: TListBox;
  Button1: TButton;
  Panel1: TPanel;
  Image1: TImage;
  BitBtn1: TBitBtn;
  BitBtn2: TBitBtn;
  OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;
  DefIcon: TImage;
  SpeedButton3: TSpeedButton;
  SpeedButton4: TSpeedButton;
  SpeedButton5: TSpeedButton;
  SpeedButton6: TSpeedButton;
  SpeedButton7: TSpeedButton;
  SpeedButton8: TSpeedButton;
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure ListBox2Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton6Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton8Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton7Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 ItemForm: TItemForm;
 ItemsInForm : TOutlookItems;

implementation


{$R *.DFM}procedure TItemForm.FormShow(Sender: TObject);
var a: integer;
begin
 ListBox1.Clear;
 ListBox2.Clear;
 With ItemsInForm do
 begin
  For a := 1 to Counts[0] do
  begin
   ListBox1.Items.add(Headers[a]);
  end;
  If ListBox1.Items.Count = 0 then exit;
  ListBox1.ItemIndex := 0;
  ListBox2.Items.Clear;
  For a := 1 to Counts[1] do
  begin
   ListBox2.Items.Add(Items[1,a]);
  end;
  If ListBox2.Items.Count = 0 then exit;
  ListBox2.ItemIndex := 0;
  Image1.Picture.Assign(Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1]);
  Image1.Repaint;
 end;
end;

procedure TItemForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ItemsInForm := TOutlookItems.Create(nil);
end;

procedure TItemForm.ListBox1Click(Sender: TObject);
var a: integer;
begin
 If ListBox1.ItemIndex = -1 then exit;
 ListBox2.Items.Clear;
 With ItemsInForm do
 begin
  For a := 1 to Counts[ListBox1.ItemIndex+1] do
  begin
   ListBox2.Items.Add(Items[ListBox1.ItemIndex+1,a]);
  end;
  If ListBox2.Items.Count = 0 then exit;
  ListBox2.ItemIndex := 0;
  Image1.Picture.Assign(Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1]);
  Image1.Repaint;
 end;
end;

procedure TItemForm.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
 With ItemsInForm do
 begin
  ListBox1.Items.Add(Edit1.Text);
  ListBox1.ItemIndex := ListBox1.Items.Count-1;
  Headers[ListBox1.Items.Count] := Edit1.Text;
  ListBox2.Items.Clear;
  Image1.Picture := Nil;
  Image1.Repaint;
 end;
end;

procedure TItemForm.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
var Pict : TPicture;
begin
 If ListBox1.ItemIndex = -1 then exit;
 With ItemsInForm do
 begin
  ListBox2.Items.Add(Edit2.text);
  ListBox2.ItemIndex := ListBox2.Items.Count -1;
  Items[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.Items.Count] := Edit2.Text;
  Pict := Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1];
  Pict.Assign(DefIcon.Picture);
  Image1.Picture.Assign(Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1]);
  Image1.Repaint;
 end;
end;

procedure TItemForm.Button1Click(Sender: TObject);
var Pict : TPicture;
begin
 If ListBox2.ItemIndex = -1 then exit;
 With ItemsInForm do
 begin
  if OpenPictureDialog1.Execute then
  begin
   Pict := Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1];
   if Pict <> nil then Pict.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
   Image1.Picture.Assign(Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1]);
   Image1.Repaint;
  end;
 end;
end;

procedure TItemForm.ListBox2Click(Sender: TObject);
begin
 If ListBox2.ItemIndex = -1 then exit;
 With ItemsInForm do
 begin
  Image1.Picture.Assign(Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1]);
  Image1.Repaint;
 end;
end;

procedure TItemForm.SpeedButton3Click(Sender: TObject);
var idx,a : integer;
begin
 idx := Listbox1.ItemIndex;
 If Idx = -1 then exit;
 ListBox1.Items.Delete(idx);
 ItemsInForm.DeleteHeader(idx+1);

 ListBox2.Items.Clear;
 if ListBox1.Items.count = 0 then exit;

 ListBox1.ItemIndex := 0;
 With ItemsInForm do
 begin
  For a := 1 to Counts[ListBox1.ItemIndex+1] do
  begin
   ListBox2.Items.Add(Items[ListBox1.ItemIndex+1,a]);
  end;
  If ListBox2.Items.Count = 0 then exit;
  ListBox2.ItemIndex := 0;
  Image1.Picture.Assign(Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1]);
  Image1.Repaint;
 end;

end;

procedure TItemForm.SpeedButton6Click(Sender: TObject);
var idx1,idx2 : integer;
begin
 idx1 := Listbox1.ItemIndex;
 idx2 := Listbox2.ItemIndex;
 If Idx2 = -1 then exit;
 ListBox2.Items.Delete(idx2);
 ItemsInForm.DeleteItem(idx1+1,idx2+1);
 Image1.Picture.Assign(nil);
 If ListBox2.Items.Count = 0 then exit;
 ListBox2.ItemIndex := 0;

 With ItemsInForm do
 begin
  Image1.Picture.Assign(Images[ListBox1.ItemIndex+1,ListBox2.ItemIndex+1]);
  Image1.Repaint;
 end;

end;

procedure TItemForm.SpeedButton5Click(Sender: TObject);
var idx : integer;
begin
 idx := Listbox1.ItemIndex;
 If idx < 1 then exit;
 ListBox1.Items.Exchange(idx,idx-1);
 ItemsInForm.ExchangeHeader(idx+1,idx);
 ListBox1.ItemIndex := ListBox1.ItemIndex -1;
end;

procedure TItemForm.SpeedButton4Click(Sender: TObject);
var idx : integer;
begin
 idx := Listbox1.ItemIndex;
 If idx = ListbOX1.Items.count-1 then exit;
 ListBox1.Items.Exchange(idx,idx+1);
 ItemsInForm.ExchangeHeader(idx+2,idx+1);
 ListBox1.ItemIndex := ListBox1.ItemIndex +1;
end;

procedure TItemForm.SpeedButton8Click(Sender: TObject);
var idx1,idx2 : integer;
begin
 idx1 := Listbox1.ItemIndex;
 idx2 := Listbox2.ItemIndex;
 If idx2 < 1 then exit;
 ListBox2.Items.Exchange(idx2,idx2-1);
 ItemsInForm.ExchangeItem(idx1+1,idx2+1,idx2);
 ListBox2.ItemIndex := ListBox2.ItemIndex -1;
end;

procedure TItemForm.SpeedButton7Click(Sender: TObject);
var idx1,idx2 : integer;
begin
 idx1 := Listbox1.ItemIndex;
 idx2 := Listbox2.ItemIndex;
 If idx2 = ListbOX2.Items.count-1 then exit;
 ListBox2.Items.Exchange(idx2,idx2+1);
 ItemsInForm.ExchangeItem(idx1+1,idx2+2,idx2+1);
 ListBox2.ItemIndex := ListBox2.ItemIndex +1;
end;

end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.