Programalama > DELPHI


Ort. 0
Puan ver:
Bilgisayarın istediğim zaman kapanması için bu kodu yazdım.
formunuza bir edit ve bir buton ve bir adet timer bırakın
timer in enablesini false yapmalısınız. Yoksa bilgisayarinizi birkaç saniye
içinde kapatir. ha bu arada Timerin interval değerini 10000 yapınki bilgisayarinizin
hizini pek düşürmesin. Daha büyükte yapabilirsiniz...Fakat dikkat edin interval
bir dakikadan daha büyük olmasın..Yoksa verdiğiniz zamanı karşılaştırma yapıp bulamayabilir..

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ExtCtrls, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Timer1: TTimer;
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 saat,dakika,saniye,milisaniye:word;
 s,s1,s2,d1,d2:string;
implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
DecodeTime(Time,saat,dakika,saniye,milisaniye);
if s1=inttostr(saat) then
if s2=inttostr(dakika) then
   begin
   exitwindowsex(EWX_SHUTDOWN,0);
   end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:=timetostr(Time);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
s:=edit1.text;
s1:=Copy(s,1,2);
s2:=copy(s,4,2);
Timer1.Enabled:=true;
Application.Minimize;
end;

end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2023 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.